ReadyPlanet.com
ข้อมูลสภาพทั่วไป
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
dot
ติดต่อ อบต.วังกวาง 056-710-728
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่2565

 
กิจกรรม อบต.บ่อสุพรรณ

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564
28 กันยายน 2564 วันธงชาติไทย
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงชันโรง 'บ่อสุพรรณชันโรง'
วันที่ 14 สิงหาคม 2564 นายไพฑูรย์ วงศ์วีรกูล นายอำเภอสองพี่น้อง ได้ร่วมสังเกตุการณ์ การดำเนินงานจัดตั้ง 🏥ศูนย์กักกัน ผู้มีความเสี่ยงสูง ประจำตำบลบ่อสุพรรณ ณ โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา โดยศูนย์ฯดังกล่าว รองรับ ผู้เข้ารับการกักตัวเป็น จำนวน 100 เตี
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณลงพื้นที่ฉีดยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคไวรัสโคโรนาและควบคุมการระบาดของโรคในบริเวณพื้นที่โดยรอบบ้านผู้ป่วยที่ติดเชื้อและผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง ร่วมกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและ อสม.ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณได้นำชุด PPE และอุปกรณ์ที่จำเป็นมอบให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) วันที่ 18 กรกฎาคม 2564
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้ง โรงพยาบาลสนามในพื้นที่ ม.3 บ้านรางเข็มทอง ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ 12 -16 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่องค์การ บริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณลงพื้นที่ฉีดยาฆ่า เชื้อป้องกันโรคไวรัสโคโรนาและควบคุมการระ บาดของโรคในบริเวณพื้นที่โดยรอบบ้านผู้ป่วย ที่ติดเชื้อและผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง ร่วมกับ สมาชิกอง
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ (ตัวแทนนายก) ได้เข้าประชุมร่วมกับนายอำเภอ สองพี่น้อง กำนันตำบลบ่อสุพรรณและตัวแทน จากผู้ประกอบการโรงงานในพื้นที่ เพื่อหารือแนวทางการตรวจคัดกรองโควิดเชิงร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประชุมประชาคมตำบลบ่อสุพรรณประจำปี 2564 article
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 .pdf
การดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติโทย.pdf
การร่วมกิจกรรมให้ข้อมูลงานวิจัยของกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
โครงการเสริมสร้างความรู้และคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยง
วันธงชาติไทย
งานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก article
โครงการบรูณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ปี 62 article
รณรงค์ 60 วันแยกก่อนทิ้ง ปี62 article
โครงการเสริมสร้างความรู้และคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุก article
โครงการ 1 อปท 1ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 62 article
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
จิตอาสาพัฒนาตำบล
พิธิเปิดโรงบรรจุภัณฑ์ เกษตรอินทรีย์
โครงการ วัยเรียน วัยใส
พิธีส่งมอบดอกไม้จันทร์
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันครบรอบสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
โครงการส่งเสริมความกตัญญููรู้คุณร่วมทำบุญวันผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ. 2559
โครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม โดยมุ่งกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแรลลี่ การปฏิบัติการกู้ชีพ-กู้ภัย ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี
รับรางวัลการบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ดีเด่น ระดับชาติ
โครงการให้บริการประชาชนจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เคลื่อน
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯ ปี 58 วันที่ 24-25 มิ.ย.58
โครงการส่งเสริมความกตัญญู ร่วมทำบุญวันผู้สูงอายุ 58 /สงกรานต์ อบต.บ่อสุพรรณ ปี 58
รวบอบรมส่งเสริมอาชีพ อบต.บ่อสุพรรณ
โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ปี 58
โครโครงการลดต้นทุนการผลิต 58
โครงการผลิตพลังงานทดแทน
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์58
ประชาคมหมู่บ้าน 58
โครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมฯ
โครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการ'58
โครงการอบรมวันสงกรานต์ '58
โครงการผู้สูงอายุสดใส ห่างไกลโรค'58
โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน'58
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า'58
โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ ฯ
โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ 58
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อสุพรรณ
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 58
อำเภอเคลื่อนที่ ณ อบต.บ่อสุพรรณ
ภาพกิจกรรมวันพ่อ ปี 2557
โครงการธรรมะสัญจร หลักการประกอบอาชีพ อย่างมีความสุข ประจำปี 57
โครงการห่วงใย ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ฯ ประจำปี 57
โครงการอบรมเข้าใจปัญหาเอดส์ ประจำปี 57 วันที่ 30 ก.ย. 57
กิจกรรมถวายพระพรในหลวง
โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ article
อบรมเจ้าหน้าที่ อบต.บ่อสุพรรณ article