ReadyPlanet.com
ข้อมูลสภาพทั่วไป
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
dot
ติดต่อ อบต.วังกวาง 056-710-728
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
ร่างเอกสารประกาศและประกวดราคา โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ จาก กม.ที่ 0+000 สามแยกโรงเรียนบ่อสุพรรณ ถึง กม.ที่ 2+000 สามแยกบ้านผู้ใหญ่เกรียง ผิวทองงาม หมู่ที่ 5,7 บ้านหัวกลับ.บ้านหัวรัง (ประชาพิจารณ์)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อจัดจ้างปี 2565

เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อส้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านหัววัง ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฐานราก) article
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนหินคลุก พร้อมสาดเกลี่ย หมู่ 1,2,4,5,6,7,11,13,17 (จ่ายขาดเงินสะสม) article
เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จาก กม.ที่ 0+000 ถนนสายหน้าโรงเรียนบ่อสุพรรณ หมู่ที่ 5 บ้านหัวกลับ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) article
เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จาก กม.ที่ 0+000 ถนนลาดยางสายหนองพันเทา - หนองกระดี่ ถึง กม.ที่ 0+200 บริเวณบ้านนายดาวเรือง มีนิลดี หมู่ที่ 18 บ้านหนองขุย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
ประกาศผู้ชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มกราคม 2565 article
ประกาศเชิญชวนทั่วไปโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ จาก กม.ที่ 0+000 สามแยกโรงเรียนบ่อสุพรรณ ถึง กม.ที่ 2+000 สามแยกบ้านผู้ใหญ่เกรียง ผิวทองงาม หมู่ที่ 5,7 บ้านหัวกลับ.บ้านหัวรัง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฐานราก)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 article
ประกาศผู้ชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ธันวาคม 2564
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 (แบบ สขร.1)
ประกาศผู้ชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศผู้ชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ตุลาคม 2564