ReadyPlanet.com
ข้อมูลสภาพทั่วไป
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
dot
ติดต่อ อบต.วังกวาง 056-710-728
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
ประกาศผู้ชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ธันวาคม 2564

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติ) ให้กับสำนักปลัด

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับกองคลัง

จัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ให้กับกองช่าง

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องพิมพ์) ให้กับสำนักปลัด

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับสำนักปลัด

จัดซื้อบัตรเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ

จัดซื้อหมึกพิมพ์(กองสวัสดิการฯ)
จัดซื้อจัดจ้างปี 2565

เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อส้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านหัววัง ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฐานราก) article
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนหินคลุก พร้อมสาดเกลี่ย หมู่ 1,2,4,5,6,7,11,13,17 (จ่ายขาดเงินสะสม) article
เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จาก กม.ที่ 0+000 ถนนสายหน้าโรงเรียนบ่อสุพรรณ หมู่ที่ 5 บ้านหัวกลับ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) article
เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จาก กม.ที่ 0+000 ถนนลาดยางสายหนองพันเทา - หนองกระดี่ ถึง กม.ที่ 0+200 บริเวณบ้านนายดาวเรือง มีนิลดี หมู่ที่ 18 บ้านหนองขุย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
ประกาศผู้ชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มกราคม 2565 article
ประกาศเชิญชวนทั่วไปโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ร่างเอกสารประกาศและประกวดราคา โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ จาก กม.ที่ 0+000 สามแยกโรงเรียนบ่อสุพรรณ ถึง กม.ที่ 2+000 สามแยกบ้านผู้ใหญ่เกรียง ผิวทองงาม หมู่ที่ 5,7 บ้านหัวกลับ.บ้านหัวรัง (ประชาพิจารณ์)
เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ จาก กม.ที่ 0+000 สามแยกโรงเรียนบ่อสุพรรณ ถึง กม.ที่ 2+000 สามแยกบ้านผู้ใหญ่เกรียง ผิวทองงาม หมู่ที่ 5,7 บ้านหัวกลับ.บ้านหัวรัง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฐานราก)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 article
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 (แบบ สขร.1)
ประกาศผู้ชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศผู้ชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ตุลาคม 2564