ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงชันโรง 'บ่อสุพรรณชันโรง'

 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายกฤษฎา จาตุรัส นักวิชการเกษตรปฏิบัติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่บ่อสุพรรณ และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน และธนาคารต้นไม้ บ้านดอนศาลเจ้า เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงชันโรง ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2564 โดยอบรมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงชันโรงแบบกลุ่มย่อยแก่ตัวแทนวิสาหกิจชุมชน พร้อมมอบรังเพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงนำร่อง (แบบยืมเลี้ยง) และการจัดเตรียมช่องทางติดต่อ ติดตาม ผ่านระบบออนไลน์

 

 

 
กิจกรรม อบต.บ่อสุพรรณ

กิจกรรมความร่วมมือกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดสุพรรณบุรี article
โครงการอบรมการเพิ่มทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ "โคก หนอง นา" ประจำปี 2565 article
การขับเคลื่อนกิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน article
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ บริเวณศาลาหลวงปู่แช่ม หมู่ที่ 16 ตำบลบ่อสุพรรณ #วันอนามัยสิ่งแวดล้อมปี2565 #ThaiEnvironmentalHealthDay2022 #กรมอนามัย
โครงการฝึกอบรมเพิ่มความรู้เรื่องการประชุมสภาและกฎหมายท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รุ่น 1)
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565