ReadyPlanet.com
ข้อมูลสภาพทั่วไป
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
dot
ติดต่อ อบต.วังกวาง 056-710-728
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
รายงานผลการประเมินผล ita ประจำปีงบประมาณ 2564 article

 รายงานผลการประเมินผล ita ประจำปีงบประมาณ 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักปลัด

“งานการเจ้าหน้าที่”
รายงานผลการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ.pdf
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563.pdf
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและคณะทำงานการบันทึกข้อมูลในระบบสาระสนเทศ.pdf
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf
สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf
สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563.pdf
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน.pdf article