ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
“งานการเจ้าหน้าที่”

คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล สำนักปลัดองค์การบริหารสว่นตำบล

คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

คำสั่งรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผืดชอบของพนักงานส่วนตำบล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผืดชอบของพนักงานส่วนตำบล กองสวัสดิการสังคม

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ สำนักปลัด อบต.pdf

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ กองคลัง.pdf

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ กองช่าง.pdf

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ กองสาธารณสุขฯ.pdf

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ กองการศึกษาฯ.pdf

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม.pdf

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ กองส่งเสริมการเกษตร.pdf

คำสั่งตรวจสอบภายใน.pdf

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ในตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการ

คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนปลัด อบต_และหัวหน้าส่วนราชการ (2 ต.ค. 62).pdf

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566 (ปรับปรุงครั้งที่1)

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏฺิบัติงาน รอบการประเมินครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน.pdf

คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ (27 ต.ค. 63).pdf

คำสั่งรักษาราชการแทนปลัด อบต_ (1 ก_พ_ 64).pdf

คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ (18 มี.ค. 64).pdf

คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (5 เม.ย 64).pdf

คำสั่งรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต. (22 มิ.ย. 64)pdf
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักปลัด

ตรวจสอบการติดป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ article
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ ป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ article
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่องประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2564