ReadyPlanet.com
ข้อมูลสภาพทั่วไป
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
dot
ติดต่อ อบต.วังกวาง 056-710-728
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
เมื่อวันที่ 12 -16 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่องค์การ บริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณลงพื้นที่ฉีดยาฆ่า เชื้อป้องกันโรคไวรัสโคโรนาและควบคุมการระ บาดของโรคในบริเวณพื้นที่โดยรอบบ้านผู้ป่วย ที่ติดเชื้อและผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง ร่วมกับ สมาชิกอง

 
กิจกรรม อบต.บ่อสุพรรณ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่2565
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564
28 กันยายน 2564 วันธงชาติไทย
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงชันโรง 'บ่อสุพรรณชันโรง'
วันที่ 14 สิงหาคม 2564 นายไพฑูรย์ วงศ์วีรกูล นายอำเภอสองพี่น้อง ได้ร่วมสังเกตุการณ์ การดำเนินงานจัดตั้ง 🏥ศูนย์กักกัน ผู้มีความเสี่ยงสูง ประจำตำบลบ่อสุพรรณ ณ โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา โดยศูนย์ฯดังกล่าว รองรับ ผู้เข้ารับการกักตัวเป็น จำนวน 100 เตี
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณลงพื้นที่ฉีดยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคไวรัสโคโรนาและควบคุมการระบาดของโรคในบริเวณพื้นที่โดยรอบบ้านผู้ป่วยที่ติดเชื้อและผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง ร่วมกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและ อสม.ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณได้นำชุด PPE และอุปกรณ์ที่จำเป็นมอบให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) วันที่ 18 กรกฎาคม 2564
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้ง โรงพยาบาลสนามในพื้นที่ ม.3 บ้านรางเข็มทอง ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ (ตัวแทนนายก) ได้เข้าประชุมร่วมกับนายอำเภอ สองพี่น้อง กำนันตำบลบ่อสุพรรณและตัวแทน จากผู้ประกอบการโรงงานในพื้นที่ เพื่อหารือแนวทางการตรวจคัดกรองโควิดเชิงร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประชุมประชาคมตำบลบ่อสุพรรณประจำปี 2564 article
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 .pdf
การดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติโทย.pdf
การร่วมกิจกรรมให้ข้อมูลงานวิจัยของกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
โครงการเสริมสร้างความรู้และคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยง
วันธงชาติไทย
งานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก article
โครงการบรูณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ปี 62 article
รณรงค์ 60 วันแยกก่อนทิ้ง ปี62 article
โครงการเสริมสร้างความรู้และคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุก article
โครงการ 1 อปท 1ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 62 article
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
จิตอาสาพัฒนาตำบล
พิธิเปิดโรงบรรจุภัณฑ์ เกษตรอินทรีย์
โครงการ วัยเรียน วัยใส
พิธีส่งมอบดอกไม้จันทร์
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันครบรอบสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
โครงการส่งเสริมความกตัญญููรู้คุณร่วมทำบุญวันผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ. 2559
โครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม โดยมุ่งกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแรลลี่ การปฏิบัติการกู้ชีพ-กู้ภัย ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี
รับรางวัลการบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ดีเด่น ระดับชาติ
โครงการให้บริการประชาชนจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เคลื่อน
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯ ปี 58 วันที่ 24-25 มิ.ย.58
โครงการส่งเสริมความกตัญญู ร่วมทำบุญวันผู้สูงอายุ 58 /สงกรานต์ อบต.บ่อสุพรรณ ปี 58
รวบอบรมส่งเสริมอาชีพ อบต.บ่อสุพรรณ
โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ปี 58
โครโครงการลดต้นทุนการผลิต 58
โครงการผลิตพลังงานทดแทน
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์58
ประชาคมหมู่บ้าน 58
โครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมฯ
โครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการ'58
โครงการอบรมวันสงกรานต์ '58
โครงการผู้สูงอายุสดใส ห่างไกลโรค'58
โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน'58
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า'58
โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ ฯ
โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ 58
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อสุพรรณ
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 58
อำเภอเคลื่อนที่ ณ อบต.บ่อสุพรรณ
ภาพกิจกรรมวันพ่อ ปี 2557
โครงการธรรมะสัญจร หลักการประกอบอาชีพ อย่างมีความสุข ประจำปี 57
โครงการห่วงใย ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ฯ ประจำปี 57
โครงการอบรมเข้าใจปัญหาเอดส์ ประจำปี 57 วันที่ 30 ก.ย. 57
กิจกรรมถวายพระพรในหลวง
โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ article
อบรมเจ้าหน้าที่ อบต.บ่อสุพรรณ article