ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
dot
ติดต่อ อบต.วังกวาง 056-710-728
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
การประชุมประชาคมตำบลบ่อสุพรรณประจำปี 2564 article

 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ ได้จัดประชุมประชาคมตำบลบ่อสุพรรณ ประจำปี 2564  ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ  อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี
กิจกรรม อบต.บ่อสุพรรณ

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 .pdf
การดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติโทย.pdf
การร่วมกิจกรรมให้ข้อมูลงานวิจัยของกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
โครงการเสริมสร้างความรู้และคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยง
วันธงชาติไทย
งานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก article
โครงการบรูณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ปี 62 article
รณรงค์ 60 วันแยกก่อนทิ้ง ปี62 article
โครงการเสริมสร้างความรู้และคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุก article
โครงการ 1 อปท 1ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 62 article
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
จิตอาสาพัฒนาตำบล
พิธิเปิดโรงบรรจุภัณฑ์ เกษตรอินทรีย์
โครงการ วัยเรียน วัยใส
พิธีส่งมอบดอกไม้จันทร์
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันครบรอบสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
โครงการส่งเสริมความกตัญญููรู้คุณร่วมทำบุญวันผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ. 2559
โครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม โดยมุ่งกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแรลลี่ การปฏิบัติการกู้ชีพ-กู้ภัย ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี
รับรางวัลการบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ดีเด่น ระดับชาติ
โครงการให้บริการประชาชนจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เคลื่อน
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯ ปี 58 วันที่ 24-25 มิ.ย.58
โครงการส่งเสริมความกตัญญู ร่วมทำบุญวันผู้สูงอายุ 58 /สงกรานต์ อบต.บ่อสุพรรณ ปี 58
รวบอบรมส่งเสริมอาชีพ อบต.บ่อสุพรรณ
โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ปี 58
โครโครงการลดต้นทุนการผลิต 58
โครงการผลิตพลังงานทดแทน
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์58
ประชาคมหมู่บ้าน 58
โครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมฯ
โครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการ'58
โครงการอบรมวันสงกรานต์ '58
โครงการผู้สูงอายุสดใส ห่างไกลโรค'58
โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน'58
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า'58
โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ ฯ
โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ 58
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อสุพรรณ
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 58
อำเภอเคลื่อนที่ ณ อบต.บ่อสุพรรณ
ภาพกิจกรรมวันพ่อ ปี 2557
โครงการธรรมะสัญจร หลักการประกอบอาชีพ อย่างมีความสุข ประจำปี 57
โครงการห่วงใย ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ฯ ประจำปี 57
โครงการอบรมเข้าใจปัญหาเอดส์ ประจำปี 57 วันที่ 30 ก.ย. 57
กิจกรรมถวายพระพรในหลวง
โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ article
อบรมเจ้าหน้าที่ อบต.บ่อสุพรรณ article