ReadyPlanet.com
ข้อมูลสภาพทั่วไป
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
dot
ติดต่อ อบต.วังกวาง 056-710-728
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี

 
ข่าวประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุข

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่อง การยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2565 (ยกเว้นค่าธรรมเนียม)
กฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่อง การยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และการชำระค่าธรรมเนียม ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่อง การขอรับงบประมาณสนับสนุนโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ ประจำปีงบประมาณ 2565
ปิดสถานที่กักกัน (Local Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
การดำเนินงานในสถานที่กักกัน (Local Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
จัดตั้งสถานที่กักกัน (Local Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
การยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564
ทำอย่างไรเมื่อตนเองเป็นผู้ป่วยเสี่ยงสูงและต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน 14 วัน
ประชาสัมพันธ์ทำอย่างไรเมื่อทราบผลติดเชื้อโควิด
ประชาสัมพันธ์เกษตรกรที่เลี้ยงโค-กระบือที่มีอาการป่วย/ตายด้วยโรคลัมปีสกิน
ประชาสัมพันธืให้ผู้ประกอบการตลาดสด ตลาดนัด เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ อาคารพิเศษ 4/1 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 ตามวันและเวลาดังกล่าว
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศอันเกิดจากการเผาอ้อย
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและเฝ้าระวังควบคุมโรคอุบัติใหม่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แนวทางปฏิบัติการตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอกพื้นที่สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง
สรุปข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเผาในที่โล่ง
ฝุ่นละออง PM 2.5 และแนวทางการป้องกัน
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5
มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับตลาด
แจ้งผู้ประกอบกิการและผู้สัมผัสอาหาร
แบบฟอร์ม ทส.1 และ ทส.2
แจ้งรายชื่อผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องรายงานการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.2
แจ้งผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่ตำบลบ่อสุพรรณ รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.2
กฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งฯ