ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
dot
ติดต่อ อบต.วังกวาง 056-710-728
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ขอเชิญร่วมกิจกรรม

 ตามที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดทำโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปี 2564 โดยศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณเป็นหนึ่งในศูนย์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามโครงการข้างต้น 

 

กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณจึงขอเชิญกลุ่มเกษตรกร เกษตรกร และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ่อสุพรรณ
ข่าวประชาสัมพันธ์กองส่งเสริมการเกษตร

กระดานถาม-ตอบ/ข้อคิดเห็น
ประชาสัมพันธ์ตารางรอบเวรการส่งน้ำ และการเปิด-ปิด อาคารชลประทาน
ประกาศการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2565 article
พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ปี 2564
10 มาตรการรับมือฤดูฝน 64
การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ปี 2563 article
ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกาตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 4)
แจ้งย้ำเตือน!!! ปริมาณน้ำต้นทุนไม่พอสนับสนุนการปลูกข้าวนาปรังปี 2563/64
แจ้งเตือนปริมาณน้ำไม่พอต่อการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 2563/64
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
ประกาศเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นโมลาเบ