ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
dot
ติดต่อ อบต.วังกวาง 056-710-728
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
dot
ประกาศผู้ชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มกราคม 2564จัดซื้อจัดจ้างปี 2564

ประกาศผู้ชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
เปิดเผยราคากลาง ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมสาดเกลี่ย หมู่ 18,8,7
เปิดเผยราคากลาง โครงการฝังท่อระบายน้ำ พร้อมเรียงหินใหญ่ดาดคอนกรีตหน้า หลังท่อระบายน้ำ ม. 4,5,7,13,14,17,18
ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก รายไตรมาศ (ไม่เกิน 5,000.-บาท) ประจำปีงบประมาณ 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 (แบบ สขร.1)
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนหินคลุก พร้อมสาดเกลี่ย หมู่ 13,14
เปิดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 10
เปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกคูดินระบายน้ำ หมู่ 4,15
ซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนหินคลุก ฯ ม.3,8,9,10,12,14,15,16,18
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 5
ซ่อมแซมถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ม.5
เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนหินคลุก ฯ ม. 1,2,4,5,6,7,11,13,17
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 8
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนกรวด พร้อมขยายไหล่ทาง ม.3,4,6,9,11,12,15,18
เปิดเผยราคากลาง โครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ 3,7,18
ร่างเอกสารประกาศ และ ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 7
เปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกคลองดินระบายน้ำ หมู่ 16
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 7 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 9,3 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
เปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสานเทศ DLTV
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 7,18 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
เปิดเผยราคากลางงานจัดซื้อหินคลุก เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาภัยพิบัติ (อุทกภัย)
้้เปิดเผยราคากลาง งานจ้างเหมาเครื่องจักรรถเกรดเดอร์,รถฉีดน้ำและรถบดอัด เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาภัยพิบัติ (อุทกภัย)
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมคูดาดคอนกรีต ,ขุดลอกคลองดินระบายน้ำฯ หมู่ 2,3,5,6,7,8,17
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามมาตรา ๑๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔