ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
dot
ติดต่อ อบต.วังกวาง 056-710-728
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
dot
เปิดเผยราคากลาง ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมสาดเกลี่ย หมู่ 18,8,7

บก01,02ม_18,8,7.pdf

 ปร_4,5,แบบ.pdf
จัดซื้อจัดจ้างปี 2564

ประกาศผู้ชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มกราคม 2564
เปิดเผยราคากลาง โครงการฝังท่อระบายน้ำ พร้อมเรียงหินใหญ่ดาดคอนกรีตหน้า หลังท่อระบายน้ำ ม. 4,5,7,13,14,17,18
ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก รายไตรมาศ (ไม่เกิน 5,000.-บาท) ประจำปีงบประมาณ 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 (แบบ สขร.1)
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนหินคลุก พร้อมสาดเกลี่ย หมู่ 13,14
เปิดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 10
เปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกคูดินระบายน้ำ หมู่ 4,15
ซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนหินคลุก ฯ ม.3,8,9,10,12,14,15,16,18
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 5
ซ่อมแซมถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ม.5
เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนหินคลุก ฯ ม. 1,2,4,5,6,7,11,13,17
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 8
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนกรวด พร้อมขยายไหล่ทาง ม.3,4,6,9,11,12,15,18
เปิดเผยราคากลาง โครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ 3,7,18
ร่างเอกสารประกาศ และ ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 7
เปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกคลองดินระบายน้ำ หมู่ 16
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 7 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 9,3 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
เปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสานเทศ DLTV
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 7,18 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
เปิดเผยราคากลางงานจัดซื้อหินคลุก เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาภัยพิบัติ (อุทกภัย)
้้เปิดเผยราคากลาง งานจ้างเหมาเครื่องจักรรถเกรดเดอร์,รถฉีดน้ำและรถบดอัด เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาภัยพิบัติ (อุทกภัย)
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมคูดาดคอนกรีต ,ขุดลอกคลองดินระบายน้ำฯ หมู่ 2,3,5,6,7,8,17
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามมาตรา ๑๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔