ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
dot
ติดต่อ อบต.วังกวาง 056-710-728
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
dot
สรุปข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเผาในที่โล่ง

 ปัญหามลพิษจากค่าปริมาณฝุ่นละอองสูงเกินค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากการเผาในที่โล่ง ทำให้มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและเขม่าควันเป็นพื้นที่กว้าง ส่งผลกระทบด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณจึงได้สรุปข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเผาในที่โล่ง เพื่อสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาดังกล่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุข

แนวทางปฏิบัติการตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอกพื้นที่สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง
ฝุ่นละออง PM 2.5 และแนวทางการป้องกัน
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5
มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับตลาด
แจ้งผู้ประกอบกิการและผู้สัมผัสอาหาร
แบบฟอร์ม ทส.1 และ ทส.2
แจ้งรายชื่อผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องรายงานการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.2
แจ้งผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่ตำบลบ่อสุพรรณ รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.2
กฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งฯ