ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
dot
ติดต่อ อบต.วังกวาง 056-710-728
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
การร่วมกิจกรรมให้ข้อมูลงานวิจัยของกลุ่มเกษตรกร

 

          เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00-15.00 น. คณะผู้วิจัยโครงการวิจัยการประเมินการสูญเสียอาหารของผลิตผลผักสลัดเพื่อหาแนวทางลดการสูญเสียตลอดห่วงโซ่อุปทานและรายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ข้อที่ 1.2.3.1 ซึ่งได้รับทุนวิจัยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้ประสานขอเข้าเก็บข้อมูลการผลิตผักสลัดจากตัวแทนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่บ่อสุพรรณ โดยมีตัวแทนเกษตรกรเข้าร่วมให้ข้อมูลจำนวน 10 ราย ในการนี้ กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ ได้ร่วมกิจกรรม อำนวยความสะดวกและร่วมให้ข้อมูลด้วย

 

          ทั้งนี้ หนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) เกี่ยวข้องกับการสูญเสียของอาหารและขยะอาหาร โดยระบุว่าภายในปี ค.ศ. 2530 (พ.ศ. 2573) จะต้องลดปริมาณขยะอาหารในระดับผู้ค่าปลีกและผู้บริโภคลงครึ่งหนึ่ง และลดการสูญเสียอาหารตลอดหารผลิตและโซ่อุปทาน การดำเนินการโครงการข้างต้นจึงเป็นการเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำไปสู่การลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหารของไทยต่อไป

 

 

 

 
กิจกรรม อบต.บ่อสุพรรณ

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประชุมประชาคมตำบลบ่อสุพรรณประจำปี 2564 article
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 .pdf
การดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติโทย.pdf
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
โครงการเสริมสร้างความรู้และคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยง
วันธงชาติไทย
งานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก article
โครงการบรูณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ปี 62 article
รณรงค์ 60 วันแยกก่อนทิ้ง ปี62 article
โครงการเสริมสร้างความรู้และคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุก article
โครงการ 1 อปท 1ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 62 article
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
จิตอาสาพัฒนาตำบล
พิธิเปิดโรงบรรจุภัณฑ์ เกษตรอินทรีย์
โครงการ วัยเรียน วัยใส
พิธีส่งมอบดอกไม้จันทร์
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันครบรอบสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
โครงการส่งเสริมความกตัญญููรู้คุณร่วมทำบุญวันผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ. 2559
โครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม โดยมุ่งกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแรลลี่ การปฏิบัติการกู้ชีพ-กู้ภัย ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี
รับรางวัลการบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ดีเด่น ระดับชาติ
โครงการให้บริการประชาชนจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เคลื่อน
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯ ปี 58 วันที่ 24-25 มิ.ย.58
โครงการส่งเสริมความกตัญญู ร่วมทำบุญวันผู้สูงอายุ 58 /สงกรานต์ อบต.บ่อสุพรรณ ปี 58
รวบอบรมส่งเสริมอาชีพ อบต.บ่อสุพรรณ
โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ปี 58
โครโครงการลดต้นทุนการผลิต 58
โครงการผลิตพลังงานทดแทน
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์58
ประชาคมหมู่บ้าน 58
โครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมฯ
โครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการ'58
โครงการอบรมวันสงกรานต์ '58
โครงการผู้สูงอายุสดใส ห่างไกลโรค'58
โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน'58
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า'58
โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ ฯ
โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ 58
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อสุพรรณ
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 58
อำเภอเคลื่อนที่ ณ อบต.บ่อสุพรรณ
ภาพกิจกรรมวันพ่อ ปี 2557
โครงการธรรมะสัญจร หลักการประกอบอาชีพ อย่างมีความสุข ประจำปี 57
โครงการห่วงใย ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ฯ ประจำปี 57
โครงการอบรมเข้าใจปัญหาเอดส์ ประจำปี 57 วันที่ 30 ก.ย. 57
กิจกรรมถวายพระพรในหลวง
โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ article
อบรมเจ้าหน้าที่ อบต.บ่อสุพรรณ article