ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
dot
ติดต่อ อบต.วังกวาง 056-710-728
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566 article

 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566
โครงสร้างส่วนราชการ อบต.บ่อสุพรรณ

สำนักปลัด อบต.บ่อสุพรรณ
กองคลัง อบต.บ่อสุพรรณ
กองช่าง อบต.บ่อสุพรรณ
กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม อบต.บ่อสุพรรณ
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม อบต.บ่อสุพรรณ
กองส่งเสริมการเกษตร อบต.บ่อสุพรรณ article
กองสวัสดิการสังคม