ReadyPlanet.com
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
dot
ติดต่อ อบต.วังกวาง 056-710-728
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
กองสวัสดิการสังคม

 

   
  นางสาวภัษกัญภรน์  ฉัตรนภารัตน์     
   หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  รักษาราชการแทน  
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
     
  นางสาวภัษกัญภรน์  ฉัตรนภารัตน์   
  หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน   
     
     
นางธนวรรณ ศิริธรรม    นางสาวสุธาดา  สินทองวัฒา
 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ   นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 
โครงสร้างส่วนราชการ อบต.บ่อสุพรรณ

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566 article
สำนักปลัด อบต.บ่อสุพรรณ
กองคลัง อบต.บ่อสุพรรณ
กองช่าง อบต.บ่อสุพรรณ
กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม อบต.บ่อสุพรรณ
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม อบต.บ่อสุพรรณ
กองส่งเสริมการเกษตร อบต.บ่อสุพรรณ article