ReadyPlanet.com
ข้อมูลสภาพทั่วไป
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
dot
ติดต่อ อบต.วังกวาง 056-710-728
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2562 article

หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสามัญ 2 ครั้งที่ 1.pdf

รายงานการประชุมสามัญ 2 ครั้งที่ 2.pdf
รายงานการประชุมสภา

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่4 ครั้งที่1,2 ประจำปี 2563
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่3 ครั้งที่1,2 ประจำปี 2563
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่2 ครั้งที่1,2 ประจำปี 2563
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่1 ครั้งที่1,2 ประจำปี 2563
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2562 article
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2562 article
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2562 article
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ 4 ครั้งที่ 1,2 article
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ 3 ครั้งที่ 1,2,3 article
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ 2 ครั้งที่ 1,2 article
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ 1 ครั้งที่ 1,2 article
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2560 article
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2559 article
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2558 article
สมัยวิสามัญ 1 ประจำปี 2559 article
สมัยสามัญ 4ประจำปี 2559 article
สมัยสามัญ 3 ประจำปี /ถถต article
สมัยสามัญ 2 ประจำปี 2559 article
สมัยสามัญ 1 ประจำปี 2559 article