ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 6

บก01,บก02.pdf

 ปร4,ปร_5.pdf
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อสุพรรณ

รายงานผลจ้ดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (1 ต.ค 61 - 30 ก.ย 62)
เปิดเผยราคากลาง โครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ 3
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 9
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 16
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 13
เปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกคูดินระบายน้ำฯ หมู่ 4,5,7,11,14,17
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 7
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ๋อมแซมถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๕
เปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกคูดินระบายน้ำ ฯ หมู่ ๔,๕,๖,๗
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๒
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๘
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๘
เปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกคลองดินระบายน้ำ หมู่ ๑๒,๑๘,๘
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน กันยายน 62
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 1
เปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกคลองดินระบายน้ำ หมู่ 5,13
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 2
เปิดเผยราคากลาง โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ 4,5
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 5
เปิดเผยราคากลาง โครงการเปลี่ยนสารทรายกรองล้างระบบกรองถังเก็บน้ำและหอถังสูง พร้อมเช็คอุปกรณ์ระบบสูบน้ำ หมู่ 3,13,14,17
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมสาดเกลี่ย หมู่ 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน สิงหาคม 62
ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 10
เปิดเผยราคากลาง โครงการเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ 12
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซม,ปรับปรุงถนนกรวด และซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนน ฯ หมู่ 2,4,6,12,14,16
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 1,17
เปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกฯ หมู่ 1,2,3,4,5,6,8,11,13,14,16,
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน กรกฏาคม 62
เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมสาดเกลี่ย หมู่ 9,12,17,2
เปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกคูดินระบายน้ำ และขุดลอกคลองดินระบายน้ำ ฯ ม. 4,10,14,15
เปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกคลองดินระบายน้ำ ม. 4,2
เปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกคลองดินระบายน้ำ ม.3,5,8,9,11
เปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกคลองดินระบายน้ำ หมู่ 4,17,9
เปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนมิถุนายน 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน พฤษภาคม 2562
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 5
เปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกคูดินระบายน้ำฯ หมู 3,15,16,17
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสรางถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 4
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะ ประจำเดือน เมษายน 62
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนกรวด และซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนหินคลุกพร้อมสาดเกลี่ย หมู่ 11,2,8
เปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกคลองดินระบายน้ำ หมู่ 1,14
เปิดเผยราคากลางงานซ่อมแซมถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 12
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาศที่ 1
ประกาศผู้ชนะ วิธีเฉพาะเจาะจง เดือนมีนาคม 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือ กุมภาพันธ์
เปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและโคมไฟฟ้าสาธารณะเกาะเสา (ไฟขาว-ไฟเหลือง) ม. 13,16,18
เปิดเผยราคากลางโครงการถมดินสนามกีฬาและฝังท่อระบายน้ำ ม. 17
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละเดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 (สขร. 1)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนมกราคม 2562
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ e-gp งบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางฯ ม. 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 2562/3
เปิดเผยราคากลางซ่อมแซมถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 7,18
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก และซ่อมแซมถนนกรวด พร้อมสาดเกลี่ย หมู่ 4,5,8,14,18
เปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกคลองดินระบายน้ำ หมู่ 12,18,8
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 10
เปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะเกาะเสา หมู่ 13
เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมสาดเกลี่ย หมู่ 9,14 และหมู่ 17
เปิดเผยราคากลางงานโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 1 และ หมู่ 17
เปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกคูดินระบายน้ำฯ ม.4,5,9,13,17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในงบประมาณ 2562/2
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2561
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง งปบะมาณ 2561 (ไตรมาศ)
ประกาศประชาสัมพันธ์แผนจัดซื้อจัดจัดจ้าง ตามแบบ e-gp งบประมาณ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 2562/1
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง (รายงาน สตง.) ปี 2562
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ e-gp งบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มหนังสือ
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองกระดี่-บ้านรางเข็มทอง หมู่ 8,3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านรางเข็มทอง หมู่ 8,3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการให้บริการประชาชนจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงาน โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงาน โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงาน โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงาน โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงาน โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงาน โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการให้บริการประชาชนจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญ้ติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่อง ผลการดำเนินการขายทอดตลาด พัสดุ-ครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
เปิดเผยราคากลาง โครงการติดตั้งเสารับสัญญาณ พร้อมสัญญาณหอกระจายข่าวแบบไร้สาย และอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด
เปิดเผยราคากลาง โครงการขยายท่อจ่ายน้ำระบบประปา และเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ 5,6,12,13,18
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก , ซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยกรวด พร้อมสาดเกลี่ย หมู่ 7,8,2,17
เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับผิวจราจรภายในตำบลบ่อสุพรรณ หมู่ 1,2,4,5,6,7,11,13,17
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 4,3,5,7,
เปิดเผยราคากลาง โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟเหลือง,ไฟขาว) ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (โซล่าเซล LED) หมู่ 4,5,9,10,15,18
เปิดเผยราคากลาง โครงการขุดคูดินใหม่ ขุดลอกคูดินระบายน้ำ ฝังท่อระบายน้ำพร้อมเรียงหินใหญ่ดาดคอนกรีตและซ่อมแซมคูดินระบายน้ำ หมู่ 3,4,5,7,11,13,17
เปิดเผยราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารจอดรถ หมู่ 17
ประผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟเหลือง,ไฟขาว) , ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (โชล่าเซล LED) หมู่ 4,5,9,10,15,18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายท่อจ่ายน้ำระบบประปา และเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ 4,6,12,13,18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ,ซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยกรวด พร้อมสาดเกลี่ย หมู่ 7,8,2,17
ประกาศผู้ชนะกานเสนอราคา จ้างโครงการต่อเติมอาคารจอดรถ หมู่ 17 บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดคูดินใหม่ ขุดลอกคูดินระบายน้ำ ฝังท่อระบายน้ำ พร้อมเรียงหินใหญ่ดาดคอนกรีต และซ่อมแซมคูดาดคอนกรีต หมู่ 3,4,5,7,11,17,18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 4,3,5,7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับผิวจราจรภายในตำบลบ่อสุพรรณ หมู่ 1,2,4,5,6,7,11,13,17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น เพื่อใช้ในการงานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฯ
ระกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารพร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่าง ตามโครงการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองสวัสดิการและพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซม/ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์มาสด้า BT 50 (กองคลัง) ทะเบียน บม 2573 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเสารับสัญญาณ พร้อมสัญญาณ หอกระจายข่าวแบบไร้สาย และอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่องขายทอดตลาด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งป้ายไฟ บริเวณหน้าศูนย์ อปพร. อบต.บ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่าง ตามโครงการวัยเรียน วัยใส รู้เลี่ยงไม่เสี่ยง...... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่เขาหลวงตา หมู่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เปิดเผยราคากลางงานติดตั้งป้ายไฟ บริเวณหน้าศูนย์ อปพร. อบต.บ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เปิดเผยราคากลางงานปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เปิดเผยราคากลางปรับปรุงพื้นที่เขาหลวงตา หมู่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่ออายุโดเมนเนม+เว็บโฮสติ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ (กู้ชีพ-กู้ภัย) ทะเบียน บร 3522 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อสารปรับปรุงคุณภาพน้ำ(คลอรีนผง,สารส้มขุ่นผง) article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่น งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ จำนวน 1 เครื่อง article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (กู้ชีพ-กู้ภัย)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง)
เปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าสนามแบบตั้งตรง หมู่ 17 (โดยวฺิธีเฉพาะเจาะจง)
เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมกลาบหลุมบ่อถนนหินคลุกพร้อม พร้อมสาดเกลี่ย หมู่ 14 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
เปิดเผยราคากลางโครงการเปลี่ยนสารกรองล้างระบบกรองถังเก็บน้ำและหอถังสูงพร้อมเช็คอุปกรณ์ หมู่ 3,13,14,17 (โดยวฺิธีเฉพาะเจาะจง)
เปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 18 (โดยวฺิธีเฉพาะเจาะจง)
เปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งถังกรองน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่14 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
เปิดเผยราคากลางงานโครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ 7 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
ปิดเยผยราคากลางงานขุดลอกคูดินระบายน้ำ ฯ หมู่ 3,5,7,11,13,14,17,18 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
เปิดเผยราคากลางงานโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมสาดเกลี่ย หมู่ 11 (โดยวฺิธีเฉพาะเจาะจง)
เปิดเผยราคากลางงานโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 17 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
ปิดเผยราคากลางงานโครงการติดตั้งสัญญาณจราจร หมู่ 5,6,9,17 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
เปิดเผยราคากลางโครงการขยายท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
เปิดเผยราคากลางงานโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 15 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการดนตรีวัยใสฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ธงตราสัญลักษณ์วปร.10)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารพร้อมเครื่องดื่มฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องระดับ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน๑ชุด
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณท์ กองการศึกษา
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำป้าย ประชาสัมพัรธ์โครงการฯ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อผ้าม่าน,พานพุ่มเงิน,พุ่มทองฯ วันแม่แห่งชาติ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อธงชาติ,ธวตราสัญลักษณ์,เสาฯวันแม่แห่งชาติ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อสมุดลงนามถวายพระพรฯวันแม่แห่งชาติ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายเฉลิมพระเกียรติฯวันแม่แห่งชาติ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 18
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนสารทรายกรองล้างระบบกรองถังเก็บน้ำและหอถังสูงฯม.3,13,14,17
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมสร้างถนนลาดยางฯม.๗
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ ๗ ศูนย์
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาซ่อมรถจักรยานยนต์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่มฯ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายเฉลิมพระเกียรติ ร.10
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสำนักปลัด
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนตร์
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ต้างติดตั้งไฟฟ้าสนามแบบตั้งตรง หมู่17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมสาดเกลี่ย หมู่11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนหินคลุก พร้อมสาดเกลี่ย หมู่14
08:58 เร จัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อบริโภค
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก,ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนทึบ)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองส่งเสริมการเกษตร)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซือวัสดุอื่น(วัสดุเพื่อใช้ในงานกิจการประปา)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาซ่อมแซมเครืองปรับอากาศ
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ..ศ2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่7
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย
ประการผู้ชนะเสนอราคา จ้างขยายท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงประปาหมู่บ้สน หมู่15
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาพาหนะเดินทาง ตามโครงการฯ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่มฯตามโครงการ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อกระเช้าของฝาก
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้ายไวนิล
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อถังพลาสติกสีดำมีฝาปิดตามโครงการสร้างความรวมมือในการบริหารจัดการขยะ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ให้กับกองส่งเสริมเกษตร
14:36 เร จัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสารเคมีกำจัดวัชพืชไกลโพเสท article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสารเคมีกำจัดวัชพืชไกลโพเสท article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) article
ประกาาศโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) article
เปิดเผยราคากลาง ตามแบบ ปปช.1 งานก่อสร้างถนนลาดยาง article
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สขร.1) article
เปิดเผยราคากลางงานโครงการขุดลอกคูดินระบายน้ำ ฯ หมู่ 3,5,7,11,13,14,17,18 article
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างติดตั้งสัญญานจราจร ม.5,6,9,17
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างขุดลอกคูดินระบายน้ำ,ขุดลอกคูคาดคอนกรีต,ฝั่งท่อระบายน้ำ,พร้อมคาดคอนกรีต-หลังท่อระบายน้ำและถมดินทางเข้า-ออกม.3,5,7,11,13,14,17,18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องเสียงตามโครงการกีฬาตำบลบ่อสุพรรณ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องเสียงตามโครงการกีฬาตำบลบ่อสุพรรณ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาพิธีเปิด-ปิดกีฬาตามโครงการกีฬาตำบลบ่อสุพรรณ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้ร่วมโครงการ ตามโครงการกฬาตำบลบ่อสุพรรณ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายโครงการ,ธงสีใช้ในการแข่งขัน,ป้ายพร้อมด้ามประจำทีม,ป้ายสกอร์บอร์ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลบ่อสุพรรณ
เปิดเผยราคากลาง งานโครงการติดตั้งสัญญาณจราจร article
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัล ตามโครงการฯ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ประกาศผู้ชนะงานจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร
ประกาศผู้ชนะงานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อใบเสร็จรัยเงินค่าน้ำประปา
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อหมึกพิมพ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น เพื่อใช้ในกิจการประปา
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเย็บเล่มหนังสือฯ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ เครื่องปริ้นเตอร์ (สำนักปลัด)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์สำนักงานฯทะเบียน นข ๒๒๑๐
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการฝั่งท่อระบายน้ำ และบ่อพักน้ำ พร้อมฝาปิด คสล.หมู่๑
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมรถยนต์
ประกาศผู้ขนะเสนอราคา เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวนฯและพัดลมติดผนังฯ
ประกาศผู้ชนะเสรอราคา ซื้อที่นอนและผ้ากันเปื้อนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น (สารปรับปรุงคุณภาพน้ำ)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง และนมยูเอชที ชนิดกล่อง
เปิดเผยราคากลางงานขุดลอกคลองดินระบายน้ำ หมู่ 14,15 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะฯม.6
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะฯม.18,7,15
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกสดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนหินคลุกพร้อมสาดเกลี่ยฯม.1,3,4,11,12,9
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้าวก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯม.17
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ฯ(กองช่าง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน1กฉ2672,ขพค42,ขพค778
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น(วัสดุใช้ในกิจการงานประปา)
ประการผู้ชนะเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องออกกำลังกายพร้อมโครงสร้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคูดินระบายน้ำ ฝั่งท่อระบายน้ำฯม.4,5,6,15,16,17
เรื่องประกวดราคาซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนหินคลุกพร้อมสาดเกลี่ย หมู่ 1,3,4,11,12,9 (e-bidding)
เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม (คสล.) พร้อมไฟส่องสว่าง หมู่ 17 (e-bidding)
เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 18,7,15
ร่างขอบเขตงานก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 18,7,15.pdf
ปร.5, ปร.4 งานก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 18,7,15.pdf
แบบ ปปช.1 งานก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 18,7,15.pdf
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 18,7,15.pdf
ปปช. 1 งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม (คสล.) พร้อม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม (คสล.) พร้อมไฟส่องสว่าง หมู่ 17 (e-bidding).pdf
ปร.5, ปร. 4 งานซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมสาดเกลี่ย ม.1,3,4,11,12 และหมู่ 9.pdf
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่องประกวดราคาซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนหินคลุกพร้อมสาดเกลี่ย หมู่ 1,3,4,11,12,9 (e-bidding).pdf
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่องประกวดราคาซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนหินคลุกพร้อมสาดเกลี่ย หมู่ 1,3,4,11,12,9 (e-bidding).pdf
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อกระเช้าของฝาก
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการอยรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพฯ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาพาหนะเดินทาง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพฯ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมเชิงปฏบัติการเพิ่มศักยภาพฯ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการส่งเสริมความกตัญญูฯ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมความกตัญญูฯ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพัรธ์โครงการฯ
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างขุดลอกคูดินระบายน้ำ และขุดลอกคลองดินระบายน้ำ หมู่ 4,6
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คฯ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อโพเดียมขยายเสียง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มฯ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน บษ13
ประกวดราคา E-biding, ปร.4,ปร.5,เปิดเผยราคากลางตามแบบ,ปปช.1,ปปช.2
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มฯ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน บษ13
เอกสารประกวดราคา E-biding, ปร.4,ปร.5,เปิดเผยราคากลางตามแบบ,ปปช.1,ปปช.2
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล หมู่ที่6 บ้านหนองแขมฯ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อสัมนาคุณ ตามโครงการฯ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการป้องกันฯ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างศ่อมแซม ปรับปรุง ถนนดิน ถนนกรวดฯม.2,5,13,17
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางฯหมู่๑๐
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถจักรยานยนต์ฯ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ซองขาวผนึกแห้งฯ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดศื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการฯ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการพัฒนาศักน 14:18 เร จัง ภาพเด็กและเยาวชนฯ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาพาหนะเดินทาง โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนฯ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง
ประกาศผู้ชนะเสรอราคา จัดซื้อน้ำดื่มเพื่อบริโภค
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมมอเตอร์สูบน้ำ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเย็บเล่มหนังสือ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางฯ บร3522
ประกาศผู้ขนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถจักรยานยนต์
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์
ประกาศผู้ขนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาฉีดพ่นสารเคมีกำจัดผักตบชวาในคลองระบายน้ำฯ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)
ประกาศผู้ขระเสรอราคาโครงการขุดบอกคูดินระบายน้ำ.ขุดลอกคูดาดคอนกรีตฯม.3,5,6,7,8,9,17,18
ประกาศผู้ขนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่น(วัสดุประปา)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างเหมายานพาหนะ ตามโครงฯ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อธงชาติ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ประกาศผู้ชนะเสรอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง)
ประกาศผู้ชระเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานฯ
ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคา จัดจ้างเหมาปีะกอบอาหารพร้อมเครื่อวดื่มฯ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายฯ
ประกาศผู้ชระเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับเกรดผิวจราจรฯม.1-18
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ปีะกวดราคาจ้างก่อสร้างและซ่อมแซมถนนบาดยางฯม.2,5,7,6,10
ประกาศผู้ชระเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
ประกาษผู้ชนะเสนอราคา โครงการขุดบอกคลองดินระบายน้ำฯม.3,8,11,17
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนหินคลุก พร้อมสาดเกลี่ย หมู่ 1-18
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอถังสูงระบบประปาแบยเขมเปญม.8,12
งานโครงการประกาศราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและซ่อมสร้างถนนลาดยาง(แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ที่ 2,5,7,6 และหมู่ที่ 10
งานโครงการประกวดจ้างก่อสร้างปร้บเกรดผิวจราจรถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 18 รวม 18 หมู่บ้าน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาต้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์
ประกาศผู้ชนะงานโครงการขุดลอกคลองดินระบายน้ำ หมู่ 8,9,3
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี2561
ประกาศเผนแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยรต์ กต5251
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อยางรถยนต์
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายภาษี ประจำปี2561
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำดื่ม
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออาหารเสริมนม(ถุง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อาหารเสริมนม(กล่อง)
ประกาศประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2561
ประกาศเผยแพร่การจัซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาน ปี2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการขุดลอกคูดินฯม.7,13,14,15,17,18
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาแรงงาน2คน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปลูกดอกดาวเรือง6โครงการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกคูดินระบายน้ำฯม.4,5,8,17
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างขุดลอกคูดินระบายน้ำฯม.4,5,8,17
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองหมัน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านทับกระดาน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานโครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน(กู้ชีพ,กู้ภัย)ปีงบประมาณ2561 จำนวน3คน article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ2561 article
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ2561 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปีงบประมาณ2561 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปีงบประมาณ2561 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ปีงบประมาน2561 article
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่มฯปีงบประมาณ2561 article
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศขายทอดตลาด
ประกาศผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับเลือกโครงการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนหินคลุกฯม.1-18 article
ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาโครงการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนหินคลุกฯม.1-18 article
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯม.2,4,5,7,16 article
ประกาศชื่อผู้เสนอราคางานโครงการสร้างถนนลาดยางฯม.2,4,5,7,16 article
โครงการประกาศจัดซื้ออาหารเสริม ประกาศผู้ชนะ article
โครงการประกาศจัดซื้ออาหารเสริม ประกาศราคากลาง article
จัางเหมาประกอบอาหาร article
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ article
จ้างเหมาพาหนะรถตู้10ที่นั่ง จำนวน2คัน article
จ้างเหมาบริการห้องพักและอาหารมื้อเย็น article
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาพาหนะรถทัวร์ปรับอากาศ article
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารมื้อเย็น article
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารมื้อเย็น article
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารมื้อเที่ยง article
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร มื้อเช้ามื้อเย็น ในวันที่19-21 article
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำใบเสร็จค่าน้ำค่าประปา article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อกระเช้าของฝาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาต่ออายุโดเมน+เว็บ Hosting
ประกาศสอบราคางานโครงการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนหินคลุก พร้อมสาดเกลี่ย หมู่ 1-18 จำนวน 1 โครงการ
ประกาศสอบราคางานโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) และซ่อมสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 2, 4, 5, 7, 16 จำนวน 4 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนหินคลุก พร้อมสาดเกลี่ย หมู่ 1,4,18 article
ประกาศสอบราคางานก่อสร้างถนนลาดยาง และซ่อมแซมถนนลาดยาง article
ประกาศสอบราคางานโครงการก่อสร้างสนามกีฬาชุมชนเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน หมู่ที่ 17 article
ประกาศสอบราคางานโครงการปรับเกรดผิวจราจรภายในหมู่บ้าน หมู่ 1 – 18 จำนวน 18 หมู่บ้าน article
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานโครงการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนกรวด ทำทางเข้าด้วยกรวด ซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมสาดเกลี่ย หมู่ 1 – 18 จำนวน 18 หมู่บ้าน article
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง article
ประกาศงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านโป่งลาน ตำบลบ่อสุพรรณ article
ประกาศซ่อมแซมถนนลาดยาง และก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 4,2, 5,7, 17 article
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ขยายผิวจราจร ซ่อมสร้างถนนลาดยาง และซ่อมแซมถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) จำนวน 12 โครงการ
ประกาศสอบราคางานโครงการปรับปรุงสภาตำบล (หลังเก่า) ปรับปรุงซ่อมแซมที่ทำการ อบต.บ่อสุพรรณ ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 4,17,18
ประกาศสอบราคางานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 2
ประกาศสอบราคาซ่อมแซมกลบหลุม
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านหัวรัง ตำบลบ่อสุพรรณ
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์รถบรรทุกน้ำดับเพลิงชนิดถังน้ำในตัว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน article
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน article
ประกาศสอบราคาปรับเกรดผิวจราจร จำนวน 18 หมู่บ้าน
ส่งประกาศก่อสร้างและงานซ่อมแซมถนน- ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1,4,5,6,7,10,18 รวม 8 โครงการ
เรื่อง ประกวดราคาโดยการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานโครงการปรับปรุง/ซ่อมสร้างถนนถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สพ. 3203 บ้านหัวกลับ หมู่ที่ 5 ต้าบลบ่อสุพรรณ และ สพ 3227 บ้านหนองเป็ดน้้า – บ้านหนองสามเกวียน หมู่ที่ 5,10,11 ต้าบลบ่อสุพรรณ รวม 2 โครงการ
ปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำ ติดตั้งผนังกันสาดอาคาร ติดตั้งระบบไฟฟ้าจุดต่างๆ ถมดินหลังห้องน้ำ ปรับปรุงห้องประชุม อบต.บ่อสุพรรณ หมู่ 17
รื่อง ประกวดราคาโดยการประมูลจ้างงานโครงการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนกรวด ซ่อมแซมกลบหลุมบ่อ ถนนหินคลุกพร้อมสาดเกลี่ย รวม 18 หมู่บ้าน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง ประกาศสอบราคางานโครงการติดตั้งเครื่องรับ ส่งสัญญาณหอกระจายข่าวแบบไร้สาย พร้อมติดตั้งเสารับสัญญาณหอกระจายข่าวแบบไร้สาย หมู่ 2, 17
เรื่อง ประกาศสอบราคางานโครงการก่อสร้างรั้ว เทคอนกรีตพื้นรอบอาคารพร้อมปรับปรุงฝาท่อบ่อพัก คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพันเทา หมู่ 12
เรื่อง ประกาศสอบราคางานโครงการติดตั้งป้ายจราจรและสัญญาณไฟกะพริบ หมู่ 10
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดปั๊มแซ่จุ่ม (ไดโว่) เครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจุ่มใต้น้ำ และปั๊มฉีดแรงดัน
ประกาศสอบราคางานโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (แอสฟัลท์ติกคอนกรีต) สาย สพ. 3099 หมู่ 10,16
เรื่อง ประกาศสอบราคางานโครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ, ก่อสร้างเวที อบต.บ่อสุพรรณ ก่อสร้างห้องน้ำ อบต. บ่อสุพรรณ, ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์, ต่อเติมห้องครัว อบต.บ่อสุพรรณ, ต่อเติมห้องอเนกประสงค์-ห้องประชุม, ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อบต.บ่อสุพรรณ หมู่ 4,13,
ประชาสัมพันธ์แผนจัดซื้อจ้ดจ้าง ปี 57
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน (วัสดุ ครุภัณฑ์ และสื่อการเรียนการสอน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ่อสุพรรณ จำนวน 7 ศูนย์
อง ประกาศสอบราคางานโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนกรวด ถนนหินคลุก หมู่ 1,4,8,11,14,16,18 จำนวน 9 โครงการ
เรื่อง ประมูลจ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) และถนนลาดยาง (แบบแอสฟัสติกคอนกรีต) หมู่ 9,10,12,13,5,7 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสอบราคางานโครงการขยายท่อจ่ายน้ำระบบประปา หมู่ 1,3,8
ประกาศสอบราคางานโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟขาว–ไฟเหลือง) หมู่ 4,5,,7,14,15,17 รวม 7 โครงการ
เรื่อง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางและก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 1,6,7,9,11,12,13,16,18 รวม 9 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง สอบราคางานโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 2,5,7,8,9 จำนวน 4 โครงการ
ประกาศประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกวดราคาโดยการประมูลจ้างงานโครงการถมดินชายคลองดินระบายน้ำ,ปรับผิวจราจร,ซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนหินคลุก กรวด พร้อมสาดเกลี่ย, ลงหินคลุกทางเข้าออก, ซ่อมแซมถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต),
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคางานโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านรางเข็มทอง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคางานโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3)
เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการบำรุงรักษาถนน ปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซมถนน จำนวน 2 โครงการ
เรื่อง ประกวดราคาโดยการประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ จำนวน 1 หลัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง ประกวดราคาโดยการประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านรางเข็มทอง หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ จำนวน 1 แห่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์