ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 13

บก01,02.pdf

 ปร_4,ปร_5.pdf

แบบโครงการ.pdf
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อสุพรรณ

รายงานผลจ้ดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (1 ต.ค 61 - 30 ก.ย 62)
เปิดเผยราคากลาง โครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ 3
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 6
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 9
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 16
เปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกคูดินระบายน้ำฯ หมู่ 4,5,7,11,14,17
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 7
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ๋อมแซมถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๕
เปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกคูดินระบายน้ำ ฯ หมู่ ๔,๕,๖,๗
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๒
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๘
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๘
เปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกคลองดินระบายน้ำ หมู่ ๑๒,๑๘,๘
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน กันยายน 62
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 1
เปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกคลองดินระบายน้ำ หมู่ 5,13
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 2
เปิดเผยราคากลาง โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ 4,5
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 5
เปิดเผยราคากลาง โครงการเปลี่ยนสารทรายกรองล้างระบบกรองถังเก็บน้ำและหอถังสูง พร้อมเช็คอุปกรณ์ระบบสูบน้ำ หมู่ 3,13,14,17
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมสาดเกลี่ย หมู่ 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน สิงหาคม 62
ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 10
เปิดเผยราคากลาง โครงการเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ 12
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซม,ปรับปรุงถนนกรวด และซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนน ฯ หมู่ 2,4,6,12,14,16
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 1,17
เปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกฯ หมู่ 1,2,3,4,5,6,8,11,13,14,16,
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน กรกฏาคม 62
เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมสาดเกลี่ย หมู่ 9,12,17,2
เปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกคูดินระบายน้ำ และขุดลอกคลองดินระบายน้ำ ฯ ม. 4,10,14,15
เปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกคลองดินระบายน้ำ ม. 4,2
เปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกคลองดินระบายน้ำ ม.3,5,8,9,11
เปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกคลองดินระบายน้ำ หมู่ 4,17,9
เปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนมิถุนายน 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน พฤษภาคม 2562
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 5
เปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกคูดินระบายน้ำฯ หมู 3,15,16,17
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสรางถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 4
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะ ประจำเดือน เมษายน 62
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนกรวด และซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนหินคลุกพร้อมสาดเกลี่ย หมู่ 11,2,8
เปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกคลองดินระบายน้ำ หมู่ 1,14
เปิดเผยราคากลางงานซ่อมแซมถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 12
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาศที่ 1
ประกาศผู้ชนะ วิธีเฉพาะเจาะจง เดือนมีนาคม 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือ กุมภาพันธ์
เปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและโคมไฟฟ้าสาธารณะเกาะเสา (ไฟขาว-ไฟเหลือง) ม. 13,16,18
เปิดเผยราคากลางโครงการถมดินสนามกีฬาและฝังท่อระบายน้ำ ม. 17
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละเดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 (สขร. 1)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนมกราคม 2562
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ e-gp งบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางฯ ม. 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 2562/3
เปิดเผยราคากลางซ่อมแซมถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 7,18
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก และซ่อมแซมถนนกรวด พร้อมสาดเกลี่ย หมู่ 4,5,8,14,18
เปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกคลองดินระบายน้ำ หมู่ 12,18,8
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 10
เปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะเกาะเสา หมู่ 13
เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมสาดเกลี่ย หมู่ 9,14 และหมู่ 17
เปิดเผยราคากลางงานโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 1 และ หมู่ 17
เปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกคูดินระบายน้ำฯ ม.4,5,9,13,17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในงบประมาณ 2562/2
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2561
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง งปบะมาณ 2561 (ไตรมาศ)
ประกาศประชาสัมพันธ์แผนจัดซื้อจัดจัดจ้าง ตามแบบ e-gp งบประมาณ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 2562/1
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง (รายงาน สตง.) ปี 2562
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ e-gp งบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มหนังสือ
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองกระดี่-บ้านรางเข็มทอง หมู่ 8,3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านรางเข็มทอง หมู่ 8,3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการให้บริการประชาชนจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงาน โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงาน โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงาน โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงาน โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงาน โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงาน โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการให้บริการประชาชนจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญ้ติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ เรื่อง ผลการดำเนินการขายทอดตลาด พัสดุ-ครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
เปิดเผยราคากลาง โครงการติดตั้งเสารับสัญญาณ พร้อมสัญญาณหอกระจายข่าวแบบไร้สาย และอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด
เปิดเผยราคากลาง โครงการขยายท่อจ่ายน้ำระบบประปา และเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ 5,6,12,13,18
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก , ซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยกรวด พร้อมสาดเกลี่ย หมู่ 7,8,2,17
เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับผิวจราจรภายในตำบลบ่อสุพรรณ หมู่ 1,2,4,5,6,7,11,13,17
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 4,3,5,7,
เปิดเผยราคากลาง โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟเหลือง,ไฟขาว) ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (โซล่าเซล LED) หมู่ 4,5,9,10,15,18
เปิดเผยราคากลาง โครงการขุดคูดินใหม่ ขุดลอกคูดินระบายน้ำ ฝังท่อระบายน้ำพร้อมเรียงหินใหญ่ดาดคอนกรีตและซ่อมแซมคูดินระบายน้ำ หมู่ 3,4,5,7,11,13,17
เปิดเผยราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารจอดรถ หมู่ 17
ประผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟเหลือง,ไฟขาว) , ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (โชล่าเซล LED) หมู่ 4,5,9,10,15,18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง