ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
dot
ติดต่อ อบต.วังกวาง 056-710-728
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
dot
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล article

 นโยบายการกำกับองค์กรที่ดี.pdf

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ.pdf

ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ.pdf
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อสุพรรณ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
รับสมัครบุคลลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
การลงพื้นที่สำรวจข้อมูล เพื่อจัดเก็บทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล article
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล article
แผนป้องกันการทุจริตบ่อสุพรรณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้นำยุคใหม่ใส่ใจหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 article
รายชื่อผู้ประกอบการที่เข้าข่ายการรายงาน ทส.2 ตามมาตรา 80 พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 article
ขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่เข้าข่ายต้องบันทึกข้อมูลและรายงาน ทส.2 ส่งข้อมูลได้ที่ กองสาธารณสุข ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน article
ขอความร่วมมือสถานประกอบการร้านค้า โรงเรียน ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม เพื่อลดโลกร้อน article
ขอความร่วมมือให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ่อสุพรรณ งดการเผาอ้อย และเผาขยะ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางอากาศ article
กองสาธารณสุข ฯ ขอเชิญประชาชนในตำบลบ่อสุพรรณ ร่วมกันรณรงค์ปั่นจักรยาน ลดมลพิษทางอากาศและการใช้พลังงาน ในวันที่ 23 พ.ค. 2561 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ article
รายงานผลการปฏิบัติการประจำปี 2561 article
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ปีงบประมาณ 2560 article
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2560 article
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2561 article
งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2561 article
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ปี 2561 article
แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2561 article
แผนพัฒนากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2561 – 2563 article
แผนการดำเนินการปีงบประมาณ 2561 article
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2561 article
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2561 article
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 article
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด
ประกาศนโยบายคุณธรรมและจริยธรรม
การรับโอนพนักงานส่วนตำบล
ขอเชิญประชาชน ตำบลบ่อสุพรรณเข้าร่วมโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงาน
ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลบ่อสุพรรณร่วมบริจาคมือถือเก่า
มอบสิทธิพิเศษแก่บุตรหลานเพื่อเรียนเป็นแพทย์แผนไทย
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ห้ามประชาชนในเขตตำบลบ่อสุพรรณนำขยะไปทิ้งที่ เทศบาลตำบลหนองลานค
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต.pdf
ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต.pdf article
ผู้ใช้บริการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนการดำเนินงานประจำปี 2562 article
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 article
แผนปฏิบัติการป้องกันป้องกันการทุจริต article
สถิติการให้บริการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561 article
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล
กำหนดประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2560 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี 2561
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
การตีราคาปานกลางที่ดิน เพื่อใช้ในการเก็บค่าภาษีบำรุงท้องที่ และการลดหย่อนและยกเว้นหรือลดค่าภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2561-2564
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษีประจำปี 2561
เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2559 e-plan article
คู่มือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ article
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 article
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่1) พ.ศ. 2558 article
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภทวิชาการ article
ผลการสอบข้อเขียนการสอบคัดเลือก ตำแหน่งประเภทวิชาการ article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ article
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่น article
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ article
ประชาสัมพันธ์ เรื่องรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น อบต.บ่อสุพรรณ เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง article
ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษีประจำปี 2560 article
การขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ article
รับสมัครสอบคัดเลือก พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น article
ประกาศรับสมัครการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล article
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 article
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุุพรรณ ปี 2559
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๕๘ article
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ สมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ article
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ สมัยสามัญที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๘ article
ขอเชิญท่านผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ไปชำระภาษีประจำปี 2558
ศูนย์จัดหางานคนพิการมหาไถ่ article
รายชื่อผู้ขอรับสิทธ์เงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
มารู็จักประชาคมอาเซียนกัน
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์
แผนภูมิ ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินการบริการประชาชน
รายงานการประชุมสภา
งบแสดงฐานะการเงินของ อบต.บ่อสุพรร article
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๕๖
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
โครงการส่งเสริมการจัดเก็บภาษี (รักษ์สีเขียว)
ตารางประชาคมหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ 2557Copyright © 2016 All Rights Reserved.Design By Marisateam_Ohm Tel.095 481 4459