ReadyPlanet.com
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
dot
ติดต่อ อบต.วังกวาง 056-710-728
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
งานจัดซื้อจัดจ้างปี 2560

สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2560.pdf 

สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2560.pdf

สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2560.pdf

 
ข้อมูลงบการเงิน

"งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564" article
ี่รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2563
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ 2561
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 4
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 3
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 2
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1
งบแสดงฐานะการเงินปี2559 article
เรื่อง ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2557
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2556
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ข้อบัญญัติปีพ.ศ.2556
ข้อบัญญัติ พ.ศ.2557
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบรายรับรายจ่ายตามงบประมาณประจำปี 2556