ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ




รายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 article

 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 1 เดือน ธันวาคม 2559.pdf

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2 เดือน มีนาคม 2560

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 60 ไตรมาสที่ 3 เดือน มิถุนายน 2560




ประกาศสอบราคาจ้าง

ประกาศประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2560 article
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบบ สขร.1 article
ประกาศสอบราคางานโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อสุพรรณ หมู่ที่ 17 article
ประกาศสอบราคางานโครงการก่อสร้างสนามกีฬาชุมชนเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน หมู่ที่ 17 article
ประกาศสอบราคางานโครงการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนหินคลุก พร้อมสาดเกลี่ย หมู่ 1,4,18 article
ประกาศประกวดราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 2 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 16 17 article
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานโครงการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนกรวด ทาทางเข้าด้วยกรวด ซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมสาดเกลี่ย หมู่ 1 – 18 จานวน 18 หมู่บ้าน article
ประกาศสอบราคางานโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง และซ่อมแซมถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 1, 6 ,10, 11, 16 จานวน 5 โครงการ article
ประกาศประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 article
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีประมาณ 2559 article
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แบบ สขร.1 ) article
ประกาศประกวดราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 7,18 article
ประกาศประกวดราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ขยายผิวจราจร ซ่อมสร้างถนนลาดยาง และซ่อมแซมถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์- ติกคอนกรีต) หมู่ 2,3,5,6,9,11,12,13,15,16,17,18 จานวน 12 โครงการ article
ประกาศสอบราคางานโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟเหลือง, ไฟขาว) หมู่ 3,4,7,13,14,15 จานวน 6 โครงการ article
ประกาศสอบราคางานโครงการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนกรวด และซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนหินคลุก พร้อมสาดเกลี่ย หมู่ 4,1,14,17,4 จานวน 5 โครงการ article
ประกาศสอบราคางานโครงการปรับปรุงสภาตาบล (หลังเก่า) ปรับปรุงซ่อมแซมที่ทาการ อบต.บ่อสุพรรณ ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 4,17,18 article