ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบบ สขร.1 article

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน  2559.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาตม  2559.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์2560.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม2560.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2560.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม2560.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน   2560.pdf
ประกาศสอบราคาจ้าง

ประกาศประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2560 article
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 article
ประกาศสอบราคางานโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อสุพรรณ หมู่ที่ 17 article
ประกาศสอบราคางานโครงการก่อสร้างสนามกีฬาชุมชนเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน หมู่ที่ 17 article
ประกาศสอบราคางานโครงการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนหินคลุก พร้อมสาดเกลี่ย หมู่ 1,4,18 article
ประกาศประกวดราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 2 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 16 17 article
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานโครงการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนกรวด ทาทางเข้าด้วยกรวด ซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมสาดเกลี่ย หมู่ 1 – 18 จานวน 18 หมู่บ้าน article
ประกาศสอบราคางานโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง และซ่อมแซมถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 1, 6 ,10, 11, 16 จานวน 5 โครงการ article
ประกาศประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 article
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีประมาณ 2559 article
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แบบ สขร.1 ) article
ประกาศประกวดราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 7,18 article
ประกาศประกวดราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ขยายผิวจราจร ซ่อมสร้างถนนลาดยาง และซ่อมแซมถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์- ติกคอนกรีต) หมู่ 2,3,5,6,9,11,12,13,15,16,17,18 จานวน 12 โครงการ article
ประกาศสอบราคางานโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟเหลือง, ไฟขาว) หมู่ 3,4,7,13,14,15 จานวน 6 โครงการ article
ประกาศสอบราคางานโครงการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนกรวด และซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนหินคลุก พร้อมสาดเกลี่ย หมู่ 4,1,14,17,4 จานวน 5 โครงการ article
ประกาศสอบราคางานโครงการปรับปรุงสภาตาบล (หลังเก่า) ปรับปรุงซ่อมแซมที่ทาการ อบต.บ่อสุพรรณ ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 4,17,18 article