ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ    “มุ่งพัฒนารอบทิศ  สร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง”

 

กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีต่างๆ ประจำปี 2566 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยื่นแบบและชำระภาษีได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566-30 เมษายน 2566 ภาษีป้ายยื่นแบบ (ภป.1) และชำระภาษีได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2566 – 31 มีนาคม 2566 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตยื่นคำร้องและชำระค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566

 

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีจัดหา e-GP ของอบต.บ่อสุพรรณ

ดูทั้งหมดคลิก

กรณีหน่วยงานของรัฐทำการเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ ในรูปแบบ RSS จะมีระยะเวลาในการปิด-เปิดการเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยัง เว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในรูปแบบ RSS ใน 2 ช่วงเวลา ดังนี้

ช่วงเวลา ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยง
1. 12.01-12.59 น.
2. 17.01-08.59 น.

ดาวน์โหลดคู่มือ RSS update

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ (e-bidding)ขอเชิญชวน บุคคลภายนอกที่เข้ารับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) icon
ดูเพิ่มเติม


บำเพ็ญกุศลปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
ดูเพิ่มเติม


ภารกิจงานสาธารณูปโภค กองช่าง ได้ออกดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขปัญหาน้ำประปา
ดูเพิ่มเติม


การจัดตั้งจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566
ดูเพิ่มเติม


การให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและการตลาดแก่ อกม. icon
ดูเพิ่มเติม


กิจกรรมการลดปริมาณขยะตามหลัก 3Rs การแยกขยะ และการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน icon
ดูเพิ่มเติม


กิจกรรมการกำจัดขยะเปียกในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดูเพิ่มเติม


กิจกรรมการกำจัดขยะเปียกในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดูเพิ่มเติม


กิจกรรมโครงการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ดูเพิ่มเติม


โครงการ "ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน"
ดูเพิ่มเติม


กิจกรรมการกำจัดขยะเปียกในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดูเพิ่มเติม


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ เเละวันพ่อเเห่งชาติ 5 ธันวาคม
ดูเพิ่มเติม