ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ    “มุ่งพัฒนารอบทิศ  สร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง”

 

กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีต่างๆ ประจำปี 2566 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยื่นแบบและชำระภาษีได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566-30 เมษายน 2566 ภาษีป้ายยื่นแบบ (ภป.1) และชำระภาษีได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2566 – 31 มีนาคม 2566 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตยื่นคำร้องและชำระค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566

 

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีจัดหา e-GP ของอบต.บ่อสุพรรณ

ดูทั้งหมดคลิก

กรณีหน่วยงานของรัฐทำการเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ ในรูปแบบ RSS จะมีระยะเวลาในการปิด-เปิดการเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยัง เว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในรูปแบบ RSS ใน 2 ช่วงเวลา ดังนี้

ช่วงเวลา ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยง
1. 12.01-12.59 น.
2. 17.01-08.59 น.

ดาวน์โหลดคู่มือ RSS update

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ (e-bidding)ให้การต้อนรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุพรรณภูมิในการทำการวิจัยทางการเกษตร icon

 

 

 

ดูเพิ่มเติม


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้โครงการลดการเผาอ้อยฯ icon
ดูเพิ่มเติม


องค์การบริหารสวนตำบลบ่อสุพรรณร่วมให้การต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงะื้นที่ติดตามการดำเนินงานฯ icon
ดูเพิ่มเติม


การติดตามผลการดำเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์ 2566 และการต่อยอด icon
ดูเพิ่มเติม


กิจกรรมพิธีเปิดตลาดบ้านดอน icon
ดูเพิ่มเติม


กิจกรรมการประกวดยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านหัววัง icon
ดูเพิ่มเติม


กิจกรรมชิมอาหารและทดสอบคุณภาพสินค้าตลาดบ้านดอน icon
ดูเพิ่มเติม


ขอเชิญชวน บุคคลภายนอกที่เข้ารับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ดูเพิ่มเติม


บำเพ็ญกุศลปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
ดูเพิ่มเติม


ภารกิจงานสาธารณูปโภค กองช่าง ได้ออกดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขปัญหาน้ำประปา
ดูเพิ่มเติม


การจัดตั้งจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566
ดูเพิ่มเติม


การให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและการตลาดแก่ อกม. icon
ดูเพิ่มเติม