ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ    “มุ่งพัฒนารอบทิศ  สร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง”

 

กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีต่างๆ ประจำปี 2565 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยื่นแบบและชำระภาษีได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565-30 เมษายน 2565 ภาษีป้ายยื่นแบบ (ภป.1) และชำระภาษีได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2562 – 31 มีนาคม 2565 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตยื่นคำร้องและชำระค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565

 

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีจัดหา e-GP ของอบต.บ่อสุพรรณ

ดูทั้งหมดคลิก

กรณีหน่วยงานของรัฐทำการเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ ในรูปแบบ RSS จะมีระยะเวลาในการปิด-เปิดการเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยัง เว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในรูปแบบ RSS ใน 2 ช่วงเวลา ดังนี้

ช่วงเวลา ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยง
1. 12.01-12.59 น.
2. 17.01-08.59 น.

ดาวน์โหลดคู่มือ RSS update

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ (e-bidding)องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณร่วมงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 1 icon
ดูเพิ่มเติม


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ จัดพิธีทำบุญตักบาตร เสริมสิริมงคลเนื่องในวันสงกรานต์และวันปีใหม่ไทย 2565
ดูเพิ่มเติม


สุพรรณบุรี Kick Off ขจัดความยากจนไปด้วยกัน ที่ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง
ดูเพิ่มเติม


ต้อนรับ นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและคณะกรรมการตรวจเยี่ยมมูลนิธิสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
ดูเพิ่มเติม


📣📣📣 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ดูเพิ่มเติม


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิงแวดล้อม
ดูเพิ่มเติม


ประชุมชี้แจงฯ เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับแนวทางการยกระดับการประเมิน ITA ประจำปี 2565
ดูเพิ่มเติม


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่ 2565
ดูเพิ่มเติม


กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564
ดูเพิ่มเติม


28 กันยายน 2564 วันธงชาติไทย
ดูเพิ่มเติม


กิจกรรมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงชันโรง 'บ่อสุพรรณชันโรง'
ดูเพิ่มเติม


🏥ศูนย์กักกัน ผู้มีความเสี่ยงสูงประจำตำบลบ่อสุพรรณ ณ โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา
ดูเพิ่มเติม