ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ    “มุ่งพัฒนารอบทิศ  สร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง”

 

กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีต่างๆ ประจำปี 2565 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยื่นแบบและชำระภาษีได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565-30 เมษายน 2565 ภาษีป้ายยื่นแบบ (ภป.1) และชำระภาษีได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2562 – 31 มีนาคม 2565 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตยื่นคำร้องและชำระค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565

 

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีจัดหา e-GP ของอบต.บ่อสุพรรณ

ดูทั้งหมดคลิก

กรณีหน่วยงานของรัฐทำการเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ ในรูปแบบ RSS จะมีระยะเวลาในการปิด-เปิดการเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยัง เว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในรูปแบบ RSS ใน 2 ช่วงเวลา ดังนี้

ช่วงเวลา ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยง
1. 12.01-12.59 น.
2. 17.01-08.59 น.

ดาวน์โหลดคู่มือ RSS update

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ (e-bidding)กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ดูเพิ่มเติม


มอบอุปกรณ์สำหรับคนพิการ (รถสามล้อโยก)
ดูเพิ่มเติม


กิจกรรมความร่วมมือกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดสุพรรณบุรี
ดูเพิ่มเติม


โครงการอบรมการเพิ่มทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ "โคก หนอง นา" ประจำปี 2565
ดูเพิ่มเติม


การขับเคลื่อนกิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน icon
ดูเพิ่มเติม


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ บริเวณศาลาหลวงปู่แช่ม หมู่ที่ 16 ตำบลบ่อสุพรรณ #วันอนามัยสิ่งแวดล้อมปี2565 #ThaiEnvironmentalHealthDay2022 #กรมอนามัย
ดูเพิ่มเติม


โครงการฝึกอบรมเพิ่มความรู้เรื่องการประชุมสภาและกฎหมายท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รุ่น 1)
ดูเพิ่มเติม


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
ดูเพิ่มเติม


การทำปุ๋ยหมักจากเศษวุสดุเหลือใช้ในครัวเรือน icon
ดูเพิ่มเติม


กิจกรรมการบัดน้ำเสียโดยใช้ชีวภัณฑ์ icon

 

ดูเพิ่มเติม


การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของสถานศึกษา
ดูเพิ่มเติม


กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ #วันอนามัยสิ่งแวดล้อมปี2565 #ThaiEnvironmentalHealthDay2022 #กรมอนามัย icon
ดูเพิ่มเติม